Normativa de pagament

NORMATIVA DE PAGAMENT DELS USUARIS/ES DEL SERVEI DE MENJADOR DE
L’ESCOLA LA FLORIDA

Usuaris/es fixes:
S’entén com a usuari/a fix tots/es aquells/es que utilitzen el servei de dilluns a divendres o bé alguns dies a la setmana de forma sistemàtica, aquests últims, però sempre hauran de ser els mateixos (ex. Tots els dimarts i els dijous)

PREU MENÚ FIX. 6,15 €

Cada dia 5 de cada mes, es girarà via rebut domiciliat les quotes corresponents al mes en curs (per exemple, el 05 d’octubre es giraran els rebuts del mes d’octubre). Les excepcions seran el mes de setembre que es realitzarà a final de mes (per temes de confecció de llistes) i el de Juny que serà el dia 25 a mes vençut.

Retorn dies avisats per absència:
La devolució dels dies avisats, es tindran en compte en el rebut del mes següent, sempre i quan s’avisi a la coordinadora, Milagros López, abans de les 9h30 del mateix dia que l’usuari no pugui assistir al servei.
Exemple: en el mes d’octubre l’usuari/a ha avisat 4 dies, en el rebut del mes de novembre es
descomptarà el 100% de l’import dels dies avisats a l’octubre.

Usuaris/es becats/des:
Els usuaris/es becats/des pagaran el preu normal fins que se’ls concedeixi la beca.
Si a l’usuari/a se li concedeix la beca des del començament de curs però ho notifiquen a l’octubre, per exemple, en els propers rebuts es regularitzarà l’import corresponent als mesos que l’usuari va pagar el preu normal.

Rebuts impagats:
En aquests casos, ens posarem en contacte amb les families per trobar una solució per liquidar l’import de la devolució més les despeses que aquesta genera (3€).
No es podrà gaudir del servei en cas de tenir una devolució pendent de solventar.

Usuaris/es esporàdics/ques:
S’entén per usuari/a esporàdic/a tots aquells que necessitin gaudir del servei de forma puntual i no sistemàtica, és a dir, venen ocasionalment.
Aquests/es usuaris/es hauran de comprar un o més tiquets a la coordinadora del servei en l’horari de 9h a 9,30h al menjador, pagant-los en efectiu. El tiquet s’haurà d’entregar a la coordinadora el dia que l’usuari es quedi a dinar.

Preu menú esporàdic: 7,15 €

Telèfon coordinadora: 626 303 934