Normativa de pagament

NORMATIVA DE PAGAMENT DELS USUARIS/ES DEL SERVEI DE MENJADOR DE
L’ESCOLA LA FLORIDA

Usuaris/es fixes:
S’entén com a usuari/a fix tots/es aquells/es que utilitzen el servei de dilluns a divendres o bé alguns dies a la setmana de forma sistemàtica, aquests últims, però sempre hauran de ser els mateixos (ex. Tots els dimarts i els dijous)

PREU MENÚ FIX. 6,33 €

Retorn dies avisats per absència:
La devolució dels dies avisats, es tindran en compte en el rebut del mes següent, sempre i quan s’avisi a la coordinadora, Milagros López, abans de les 9h30 del mateix dia que l’usuari no pugui assistir al servei.
Exemple: en el mes d’octubre l’usuari/a ha avisat 4 dies, en el rebut del mes de novembre es descomptarà el 100% de l’import dels dies avisats a l’octubre.

Usuaris/es becats/des:
Els usuaris/es becats/des pagaran el preu normal fins que se’ls concedeixi la beca.
Si a l’usuari/a se li concedeix la beca des del començament de curs però ho notifiquen a l’octubre, per exemple, en els propers rebuts es regularitzarà l’import corresponent als mesos que l’usuari va pagar el preu normal.

Rebuts impagats:
En aquests casos, ens posarem en contacte amb les famílies per trobar una solució per liquidar l’import de la devolució més les despeses que aquesta genera (3€).
No es podrà gaudir del servei en cas de tenir una devolució pendent de solventar.

Usuaris/es esporàdics/ques:
S’entén per usuari/a esporàdic/a tots aquells que necessitin gaudir del servei de forma puntual i no sistemàtica, és a dir, venen ocasionalment.
Aquests/es usuaris/es hauran de comprar un o més tiquets a la coordinadora del servei en l’horari de 9h a 9,30h al menjador, pagant-los en efectiu. El tiquet s’haurà d’entregar a la coordinadora el dia que l’usuari es quedi a dinar.

Preu menú esporàdic: 6,96 €

Telèfon coordinadora: 683 323 751